מפגש כ(35) (יוני 2012): חיים על הגשר: בין חינוך, הגירה ורב-תרבותיות

יחסים אינטימיים, זוגיות ונישואין בקרב צעירים ערבים בישראל – מוחמד ח'טיב ורבקה איזיקוביץ'

 מחקר זה בוחן את התפיסות והעמדות הרווחות בקרב צעירים ערבים מוסלמים בישראל בתחומי היחסים בין המינים והנישואין, ואת תהליכי קבלת ההחלטות בתחומים אלה, כביטוי של תהליכים תרבותיים וחברתיים בהקשרים של בית הספר ובית ההורים. כמו כן, הוא בודק את אופן הבנייתן של התפיסות והעמדות באמצעות תהליכי חינוך פורמליים ולא פורמליים ואת מקומו של החינוך הבריאותי בהבניה זו.

"אין להשאיר נפש ללא פיקוח": תפיסות בניהול בתי ספר אולטרה-דתיים – מירה קרניאלי

 להשתייכות תרבותית, מוצא אתני ושיוך דתי של מנהלי בתי ספר עשויה להיות השפעה על דפוסי הניהול, אולם נושא זה לא נחקר דיו. המחקר האיכותני הנוכחי משווה בין שתי מנהלות בתי ספר אולטרה-אורתודוקסיים ומתבסס על סדרת ראיונות עומק עם המנהלות -- האחת, יהודייה חרדית והשנייה, נוצרייה קתולית פרנציסקנית.

החברה האזרחית הערבית בישראל והמעורבות בחינוך: הפוליטיקה של ההבדל בין האזרחי-לאומי והקהילתי-דתי אימן אגבאריה ומוהנד מוסטפא

 במטרה להבין את מעורבות ארגוני החברה האזרחית הערבית בחינוך, המאמר משווה בין המטרות, אסטרטגיות הפעולה, קהלי היעד ומקורות המימון של שני ארגונים: "ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי בישראל" ו"אקראא", השייכת לתנועה האסלאמית בישראל. המאמר טוען שאמנם שני הארגונים מנהלים פוליטיקה של הבדל בתחום החינוך, אך הם נבדלים זה מזה מבחינת הזירות שבהן הם מסמנים הבדל זה, באופן השימוש בפוליטיקה של ההבדל ובמטרות של שימוש זה. בתוך כך, המאמר מצביע על התפיסה האסלאמית שעומדת בבסיס פועלה של "אקראא".

סקירת ספרים

  •  Immigrant youth who excel: Globalization’s uncelebrated heroes. By: Rivka A. Eisikovits – יצחק קשתי
  • שילובים: מערכות חינוך וחברה. עורכות: גלעדה אבישר, יונה לייזר ושונית רייטר – טלי היוש
שלב תוכן