מפגש 16 (יוני 2002)

מובסות חברתית ותחושות כישלון כגורמים להתמכרות להרואין - ניתוח ממצאי סקר והצעה לדרכי פעולה - ד"ר בני אברהמי

ממצאי ממצאי סקר שנערך בתל אביב–יפו בשנים 2000-2001 מחזקים את ההערכה שלפיה רוב המכורים להרואין בארץ משתייכים לשכבות מצוקה, מגיעים מרקע סוציו-אקונומי נמוך ומאופיינים בתחושות של מובסות, עזובה וכישלון מתמשך המלווים אותם שנים ארוכות. הסקר נערך בחמשת מרכזי הטיפול העירוניים לנפגעי סמים בעיר. במקביל לסקר ערך מחבר המאמר בדיקה בקרב מטפלים במסגרות פרטיות, שהעלתה כי שימוש בהרואין אמנם קיים גם בקרב המעמד הבינוני המבוסס אך במידה מצומצמת בלבד.

האקלים התרבותי בפנימייה אנתרופוסופית - רות גוטפריד, אנדראה ליטווין וד"ר עמנואל גרופר

מאמר זה עוסק באקלים התרבותי בפנימייה אנתרופוסופית. הוא כולל סקירה כללית על הגישה האנתרופוסופית, עיסוק נרחב בביטוייה של האנתרופוסופיה בחינוך וכן מחקר שדה שמטרתו תיאור מפורט של האקלים התרבותי בפנימייה טיפולית – "קהילת טוביה", המיישמת את התפיסה האנתרופוסופית. המחקר נערך כמחקר אתנוגרפי, ונעשה בו שימוש בריאיונות פתוחים ובתצפיות משתתפות, ספונטניות ומובנות כאחד. במהלך ניתוח הממצאים נעשה ניסיון להציג את האופן שבו הערכים, הנורמות ודפוסי ההתנהגות הנובעים מאורח החיים האנתרופוסופי באים לידי ביטוי בחיי היום-יום של החניכים והצוות בפנימייה זו.

מאפיינים ומנבאים של משך השהות באומנה- פרופ' רמי בנבנישתי ודן שגב

 כאשר ההורים הביולוגיים אינם יכולים להמשיך ולטפל בילדם, שירותי הרווחה עשויים להוציא את הילד או הילדה למסגרת חלופית כגון אומנה. הסידור באומנה משמש מזה שנים רבות חלופה טיפולית חשובה. בישראל ובעולם נעשה שימוש נרחב באומנה, בדרך כלל לתקופות מתוכננות מראש. הוצאת הילד מבית הוריו מאפשרת לשירותי הרווחה לסייע במציאת פתרון לבעיות שחייבו להוציא את הילד מביתו ואחר כך להחזירו להוריו הביולוגיים.

היבטים חברתיים ופסיכולוגיים בתהליך סגירה של פנימייה - תרצה מיכאלסון

 לאחר 40 שנות פעילות, נסגרה פנימייה לבנות בעלות צרכים מיוחדים. הפנימייה שהייתה בבעלות עירונית נסגרה מסיבות תקציביות. ההודעה על כוונת הסגירה ניתנה אמנם שנה מראש, אך הייתה רוויה אמביוולנטיות ומסרים מנוגדים. למרות זאת הצליחו  המנהלת והצוות המוביל להכיל ולתכנן את תהליך הסגירה ולהתייחס לתהליכים החברתיים והפסיכולוגים שהשפיעו הן על החניכות והן על צוות העובדים. חשוב להדגיש שהיה מדובר בחניכות שעברו חוויות נטישה בעברן, וסגירת הפנימייה הפגישה אותן פעם נוספת עם אובדן ודחייה. גם העובדים, חלקם ותיקים מאוד וממקימי המקום, חוו תגובות אבל ומשבר קיומי.

השפעת התערבות טיפולית באמצעות ספורט על גורמי אישיות בקרב צעירים מנותקים - נורית בנולול וד"ר שלמה רומי

 מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון השפעתה של התערבות טיפולית באמצעות קורס מדריכי ספורט על גורמי אישיות בקרב צעירים מנותקים. קורס מדריכי ספורט כלליים (מס"כ), המתקיים במכון וינגייט מאז 1974,באחריות השירות לנוער וצעירים במשרד העבודה והרווחה ובשיתוף רשות הספורט, מכשיר צעירים לתפקיד מדריכי ספורט מוסמכים במסגרות ציבוריות במקומות מגוריהם. מטרות הקורס הן לפתוח לבוגרי הקורס מסלול לניעות חברתית ומקצועית וכן לשרת את הקהילה.

למידה במהלך החיים: מאפיינים ושלבי התפתחות של הלומד המבוגר - ד"ר רבקה לזובסקי

 המאמר עוסק בתיאור המאפיינים ושלבי ההתפתחות של הלומד המבוגר. תחילה מובאות הגדרות של "מיהו מבוגר" וכן התפיסה של למידה במהלך החיים, המשמשת מסגרת קונספטואלית רחבה להתייחסות הייחודית אל הלומד המבוגר. לאחר מכן מוצג הרציונל המבוסס על התיאוריות של הפסיכולוגיה ההתפתחותית והעומד בבסיס רוב המודלים של חקר הלמידה של המבוגר. בהמשך מפורטים שלושה סוגים של מודלים: (1) מודל האנדרגוגיה; (2) מודלים התפתחותיים של תלמידי מכללות; (3) מודלים "מטירון למומחה".

הרהורים על אלימות בבתי ספר: גורמים ועקרונות התמודדות - ד"ר תום גומפל

 מעשי אלימות מהווים זה זמן רב חלק בלתי נפרד מהחיים בישראל. על אף העובדה כי החברה שלנו היא חברה אלימה, מחקר בין-לאומי על אלימות בבתי ספר קובע בצורה משכנעת כי אפשר לבודד את בית הספר מן הקהילה וליצור איים של שלווה בשביל ילדינו, שיספקו מקלט שבו יוכלו ללמוד ולהתפתח. במאמר זה ברצוננו לבחון את הגורמים הישירים והעקיפים המשפיעים על היווצרות האלימות בבתי הספר ועל היקף הבעיה. הגורמים הישירים קשורים בעיקר לתפקוד בית הספר וכוללים את האקלים בו, ההכשרה המקצועית, פיקוח הולם בתוך בית הספר וקבלת ה"אחר".

תוכן עניינים גיליון 16 (יוני 2002)

עיונים

  • הרהורים על אלימות בבתי ספר: גורמים ועקרונות התמודדות - ד"ר תום גומפל
  • למידה במהלך החיים: מאפיינים ושלבי התפתחות של הלומד המבוגר - ד"ר רבקה לזובסקי

הדרכה וטיפול

  • השפעת התערבות טיפולית באמצעות ספורט על גורמי אישיות בקרב צעירים מנותקים – נורית בנולול וד"ר שלמה רומי
שלב תוכן