מפגש 20 (דצמבר 2004)

עמדות דמוקרטיות, תפיסת מסוגלוּת הוראה וסגנון התמודדות של מורים עם בעיות התנהגות של תלמידים עם צרכים מיוחדים – אורית אלמוג וציפורה שכטמן

מגמת השילוב של תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתות הרגילות מציבה אתגרים רבים למורים. אחד הקשיים המרכזיים הוא בעיות ההתנהגות של הילדים המשולבים. מטרות המחקר היו לבדוק כיצד מורים מתמודדים בפועל עם בעיות התנהגות של תלמידים משולבים, ומהו הקשר בין סגנון התמודדותם לבין עמדות דמוקרטיות ותפיסת מסוגלוּת ההוראה. במחקר השתתפו 33 מורים המלמדים בכיתות משולבות א--ג. הנתונים נאספו באמצעות תצפיות שנערכו במשך שנה בכיתות, ראיונות אישיים עם מורים ושאלונים. ממצאי המחקר מעידים על פער בין הידע שמורים מגלים באופן היפותטי לבין יישום ידע זה במצבים אותנטיים.

החשיבות הפסיכודינמית והחינוכית של זכרונות מבית הספר – אסתי ארואס

מאמר זה עוסק בזכרונות בית ספר של מטופלים מבוגרים משתי נקודות מבט -- פסיכודינמית ופדגוגית. תוך התייחסות פרטנית לזכרונות משמעותיים, יודגשו היתרונות של זכרונות בית ספר ככלי אבחוני המרחיב את התמונה האישיותית. זאת, להבדיל מהמסורת האנליטית, שהתמקדה בזכרונות משנים מוקדמות דווקא, הנוגעים בעיקר ביחסים במסגרת המשפחה ובתכנים האינסטינקטואליים הלא-מודעים שלהם. זכרונות מבית הספר משקפים את חשיבותם של התכנים המודעים ואת ההשפעות המעצבות שיש לסביבה ולדמויות החוץ-משפחתיות על האישיות. כמו כן הם מבטאים היבטים אישיותיים נוספים, כגון צרכים מרכזיים, מטרות, דפוסי יחסים מופנמים ועוד.

"איך להשתחרר ממלתעות החיים?" שיח מקוון עם מתבגר על התאבדות - ניתוח פנייה לפורום ער"ן - יצחק גילת ושרה רוזנאו

קבוצות תמיכה מקוונות נעשו בעשור האחרון יעד פופולרי של פנייה לעזרה בעת מצוקה, כולל במצבים אובדניים. העבודה הנוכחית התמקדה בתיאור וניתוח של "שיחת התאבדות" לקבוצת תמיכה מקוונת (פורום) של עזרה ראשונה נפשית (ער"ן). הפנייה התקבלה מנער בן חמש-עשרה, אשר שיתף את חברי הקבוצה בלבטיו בנוגע לחוסר הטעם שבחיים, ובמחשבות האובדניות שהתעוררו אצלו כתוצאה מכך. בעקבות הפנייה התפתחה שרשרת של חילופי תגובות בין המשתתפים בפורום -- תורני ער"ן ומשתתפים אחרים -- לבין הנער. בסופו של התהליך כתב הנער שהתגובות נתנו לו נקודת מבט נוספת על משמעות החיים, והצהיר על כוונתו להמשיך את השיחה עם אנשי מקצוע.

שיח וירטואלי של חונכים וחניכים עם צרכים מיוחדים - ורדה שרוני

מחקר זה עוסק בחונכות וירטואלית, באמצעות האינטרנט, של סטודנטים בוגרים עם מוגבלויות לתלמידים צעירים מהם עם מוגבלויות. אוכלוסיית המחקר כללה 10 חונכים סטודנטים בפועל או כאלה שכבר סיימו תואר ראשון. החניכים היו 23 תלמידים ו-13 תלמידות בבתי ספר לחינוך מיוחד. פעילות החונכות הווירטואלית נבדקה בשני ממדים: ניתוח השיח של החונכים בקבוצת דיון מיוחדת להם, ובדיקה של רמת שביעות הרצון של החונכים והחניכים. הממצאים מוכיחים שקשר החונכות הווירטואלית הינו משמעותי ותורם לחניכים ולחונכים גם יחד. ההיבט הווירטואלי חסך מהשותפים את הסטיגמה שיש במוגבלות.

הדיווח התקשורתי בנושא כת השטן והרוק הכבד בישראל -- רויטל סלע-שיוביץ וגבי קאבאליון

מאמר זה דן בדיווח התקשורתי בעיתונות בשנות התשעים בנושא כת השטן והרוק הכבד. בניתוח התוכן נכללוכ-60 כתבות מהעיתונות הישראלית בין השנים 2004--1989.

סקירת ספרים

  • מסע של תקווה – ייעוץ וחינוך בעידן של אי ודאות בעריכת ד"ר רבקה לזובסקי וד"ר ציפי בר-אל -- ד"ר נורית לוי
  • רודפי צדק: מחקרים בפשיעה ואכיפת חוק בישראל בעריכת ד"ר לוי עדן, ד"ר אראלה שדמי וד"ר ישראל קים -- ד"ר אורי תימור

 

שלב תוכן