מפגש 27 (יוני 2008)

תפיסת איכות ההתקשרות עם האם ועם המחנכת ותפקוד מסתגל בילדות התיכונה: יחסי מורה– תלמיד מבחינת תאוריית ההתקשרות – דודי גרנות

מחקרים רבים מצאו קשרים בין איכות יחסי ההתקשרות אם–ילד לבין התפקוד המסתגל הרגשי-חברתי וההתנהגותי של הילד בבית הספר. נוסף על כך, כבר קיים היום מספר משמעותי של מחקרים המראים כי גם למאפייני ההתקשרות מחנכת–ילד יש השפעה על תפקודו המסתגל של הילד מהבחינות האלו בבית הספר. במטרה להעריך את התרומה הייחודית היחסית של כל אחת ממערכות קשרים קרובים אלו לתפקודו של הילד בבית הספר, בחן המחקר הנוכחי תחילה את המידה שבה יחסי ההתקשרות אם– ילד ויחסי ההתקשרות מחנכת– ילד קשורים להסתגלותו בבית הספר היסודי.

הקשר בין דפוסי התקשרות לבין התפתחותם של מנהיגים חברתיים – מיכה פופר

התפתחותם של מנהיגים מילדותם המוקדמת ואילך תוארה בעיקר בביוגרפיות ובמסמכי זיכרונות של מנהיגים מפורסמים. עבודות אלה מוגבלות מבחינות יכולת הכללת ממצאיהן באשר להתפתחותם של מרבית המנהיגים שאותם אנו פוגשים תדיר בארגונים ובמסגרות חברתיות – "מנהיגים בחיי היום יום".

מפגשים בראי הזמן: תרומתה של סדנה העושה שימוש בסיפורי חיים לתהליכי שינוי בתפיסת ה"אחר" כמרכיב בהבניית זהות אצל צעירים יהודים וערבים בישראל – טל ליטבק הירש ודן בר-און

ישנם כיום מגוון מחקרים העוסקים בקבוצות מפגש בין יהודים וערבים במקומות ובהקשרים שונים, כמו: נווה שלום, גבעת חביבה ואוניברסיטאות שונות בארץ. למרות ריבוי המחקרים העוסקים בקבוצות מפגש, מספרם של מחקרי אורך בתחום זה בספרות המקצועית מועט. מטרת המאמר הנוכחי היא לבחון, תוך זהירות ומודעות לבעייתיות הכרוכה בכך, את התרומות הקוגניטיבית, הרגשית וההתנהגותית, לאורך זמן, של קבוצת מפגש המבוססת על גישה המשלבת בין האישי לקולקטיבי ועושה שימוש בסיפורי חיים; זאת תוך שימת דגש על תהליכים של שינוי בתפיסת ה"אחר" כמרכיב בהבניית זהות.

יעילות של עזרה ראשונה נפשית בטלפון: ניתוח שיחות שנחרתו בזיכרון מתנדבים כמוצלחות – יצחק גילת ושרה רוזנאו

המאמר בוחן את היעילות של עזרה ראשונה נפשית (ער"ן) מנקודת המבט של מתנדבים פארא-מקצועיים, העונים לפניות במגוון מצוקות, באמצעות שיחות טלפון חד-פעמיות. לשם כך תיארו שנים עשר מתנדבים בכתב את השיחה שנתפסה בעיניהם כמוצלחת ביותר ונחרתה בזיכרונם, וכן כתבו ייחוסים להצלחה. הממצאים העלו כי רוב השיחות שתוארו התייחסו להתערבות בשעת משבר ולא לתמיכה רגשית לפונים הנתונים במצוקה מתמשכת. הניתוח הסתמך על תיאורי השיחות, הייחוסים להצלחתן ומטפורות שנשזרו בהם. הממצאים העלו שני היבטים של יעילות: תהליך ותוצר.

מקומם של הפסיכולוג והיועץ החינוכי בתהליך שילוב ילד חולה במערכת החינוך מנקודת ראותו של המורה – יוספה איזנברג וחנה אולמן

מאמר זה מבוסס על מחקר שמטרתו הייתה לבדוק את התהליך שעובר על המורים בהתמודדותם עם שילובו בכיתה של ילד החולה במחלה כרונית, ואת הגורמים המשפיעים על תהליך זה מנקודת מבטם. במאמר נציג אתמקומם של הפסיכולוג והיועץ החינוכי בתהליך שילוב ילד חולה במערכת החינוך מנקודת ראותו של המורה.

ילדות בצל התעללות והורות כושלת: הקשר בין התעללות מינית ופיזית בילדות, אמפתיה הורית לקויה והסתגלות פסיכולוגית בבגרות – אביגיל מור

הקשר בין התעללות מינית ופיזית בילדות, הורות כושלת ופסיכופתולוגיה בבגרות תועד בהרחבה. המחקר הנוכחי מצטרף לשורה ארוכה של מחקרים עדכניים המנסים לבאר את התהליכים המדויקים המקשרים בין משתני ההתעללות לבין תוצאותיה הנפשיות, ובוחן את תפקידו המתווך של כשל אמפתי הורי בתהליך זה. הממצאים, הלקוחים ממדגם של 437 סטודנטיות, מורים על קשר מובהק בין התעללות בילדות לבין אמפתיה הורית לקויה, כמו גם על זיקה נפרדת של כל אחד מהם לנזק פסיכולוגי ארוך טווח. בעוד משתנה האמפתיה ההורית אכן התגלה כמתווך בין התעללות מינית מחוץ למשפחה והתעללות פיזית חמורה לבין תוצאות נפשיות, הרי לא נמצא תיווך שכזה בהקשר לגילוי עריות.

סקירת ספרים

  • החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה,בעריכתשלמה רומי ומרים שמידע ז"ל – בתיה זיבצינר
  • Residential child care and its alternatives: International perspectives, Edited by Friedhelm Peters   – עמנואל גרופר
  • שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך, בעריכת שונית רייטר, יונה לייזר וגלעדה אבישר – שלמה קניאל
שלב תוכן