מפגש 28 (דצמבר 2008): צעירים במסגרות חוץ-ביתיות: לקראת היציאה והשנים שאחרי

פתח דבר – ענת זעירא ורמי בנבנישתי

בשנים האחרונות ניכר עניין גובר במצבם של מתבגרים הנמצאים במסגרות חוץ-ביתיות, ובמיוחד בהכנה שלהם לקראת היציאה מהמסגרת, בתהליכי המעבר לקהילה ובמצבם לאחר שבגרו. הנושא זוכה לתשומת לב, הן מצד חוקרים והן מצד קובעי מדיניות ואנשי השטח בעולם ובישראל. הגיליון המיוחד של "מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית" מוקדש לנושאים אלו, ומתפרסמים בו לראשונה ממצאי מחקרים שנערכו בישראל בתחום זה.

הערכת מידת השליטה של מתבגרים בהשמה חוץ-ביתית במיומנויות חיים וצורכיהם לקראת עזיבתם את המסגרת – רמי בנבנישתי וענת זעירא

המחקר הנוכחי עוסק במתבגרים הנמצאים על סף סיום שהותם במסגרות חוץ-ביתיות. הוא בוחן עד כמה הצעירים המסיימים את שהותם במסגרת החוץ-ביתית הם בעלי כישורים הנדרשים להתמודדות עם חיים עצמאיים לאחר היציאה, עד כמה ניתן לצפות שמשפחתם תסייע להם בעת המעבר לעצמאות ומה הם צורכיהם לקראת עזיבת מסגרת ההשמה. המחקר משווה בין צעירים הנמצאים במסגרות החוץ-ביתיות השונות: בכפרי נוער, בפנימיות הרווחה ובמשפחות אומנה. אוכלוסיית המחקר היא כל הצעירים בכיתות יא--יב העומדים בפני סיום שהות בפנימיות הרווחה, בכפרי הנוער ובמשפחות אומנה. המדגם כלל 178 צעירים באומנה, 291 בפנימיות של משרד הרווחה ו-1257 בכפרי הנוער.

הערכת התכנית "גשר לבוגרי השמה חוץ-ביתית חסרי עורף משפחתי" – רמי בנבנישתי ואלכס מגנוס

עדויות מרחבי העולם מצביעות על הקשיים של בוגרי השמה חוץ-ביתית להשתלב בקהילה. כדי לסייע בידם פותחו תכניות לתמיכה בעת המעבר לחיים עצמאיים. המאמר מציג חלק מממצאי מחקר הערכה של מיזם שנועד לפתח רצף מענים לבוגרי השמות חוץ-ביתיות אשר אינם יכולים להישען על משפחתם.

תכנית "למרחב" – מענה לצעירים יוצאי השמה חוץ-ביתית – נועה גוטר-שגיא ומאיה ניסקי

תכנית "למרחב" מיועדת לקדם צעירים גילאי 17--26 בעלי כוחות ויכולות אך נטולי תמיכה משפחתית. התכנית החלה לפני שבע שנים, כמענה לחסר בשירותים קיימים עבור אוכלוסייה זו בישראל, ופונה בעיקר לצעירים בוגרי מסגרות חוץ-ביתיות. איתור הצעירים נעשה בדרך כלל בכיתה יא. הליווי בפועל מתחיל בכיתה יב ונמשך עד חמש שנים לאחר תום השירות הצבאי או השירות הלאומי, ובסך הכול -- כתשע שנים. מטרתו ללוות את הצעירים בשנים המשמעותיות של עזיבת המסגרת החוץ-ביתית, השתלבות במסגרת הצבא, שחרור מהשירות, מציאת ובחירת כיוון בחיים, לימודים ורכישת מקצוע.

בוגרים של פנימיות חינוכיות בישראל: תמונת מצב – ענת זעירא ורמי בנבנישתי

המחקר עוסק בבוגרי פנימיות חינוכיות בישראל, מספר שנים לאחר שעזבו את כפר הנוער. מטרת המחקר היא לתאר את תפיסתם כעת לגבי השהות בכפר הנוער, את המעבר מכפר הנוער לחיים עצמאיים ואת מצבם של הבוגרים בשורה של תחומי חיים (למשל: השכלה, תעסוקה והכנסה, בריאות ומשפחה). המדגם הארצי נערך בשני שלבים ושילב שיטת דגימה שכבתית לא פרופורציונלית עם דגימת מכסה. בסך הכול רואיינו 500 בוגרים (50 מתוכם בוגרי נעל"ה). ממצאי המחקר מצביעים על תמונה חיובית של מצב הבוגרים.

פיתוח מסגרות תמיכה לעוזבי מסגרות חוץ-ביתיות שהגיעו לבגרות: מסרים מאנגליה ומנורבגיה – א' ר' מונרו

המאמר מציג את הרקע לפיתוח שירותים שונים לצעירים עוזבי מסגרות חוץ-ביתיות שהגיעו לבגרות ודן בהיבטים בינלאומיים, גלובליזציה והעברה של מדיניות בתחום זה; וסוקר ממצאי מחקרים על מצבם של צעירים ממסגרות טיפול חוץ-ביתי במעבר לחיים בוגרים תוך דגש על האתגרים העומדים בפני צעירים אלה. בהמשך, המאמר משרטט את הדרך בה התפתחו חוקים ונהלים לתמיכה בקבוצה זו בנורבגיה ובאנגליה. כמו-כן, יש תיאור של מצב השירותים והאתגרים שנותרו כיום. המאמר מציין מסרים חשובים למדינות שמתחבטות עכשיו בהמשך פיתוח חוקים, מערכות ותהליכים לקידום רווחתם של עוזבי הטיפול.

סקירת ספרים

  • Young people’s transitions from care to adulthood: International research and practice, Edited by Mike Stein and Emily R. Munro –  עמנואל גרופר
  •  היוועצותמעצימה: תיאוריהומעשה,מאתרחלארהרדאביבהשמעוני

 

 

שלב תוכן