מפגש 30 (דצמבר 2009)

השפעת תחום התוכן על הקשר בין מורכבות קוגניטיבית לסובלנות בקרב דתיים וחילונים – אורלי שי ושלמה קניאל

המחקר הנוכחי מבקש לקדם את החינוך לסובלנות באמצעות זיהוי המאפיינים הקוגניטיביים המקדמים אותה. לפיכך, המחקר מתמקד בקשרים ההדדיים בין סובלנות למורכבות קוגניטיבית. סובלנות מתייחסת להפגנת איפוק ומתן חופש לזולת במצב של קונפליקט ומתקיימת בעקבות שיקולים המביאים לריסון התנגדות כלפי עניין שאין מסכימים עמו. מורכבות קוגניטיבית מתבטאת ביכולתו של האדם להתמודד ביעילות עם משימות קשות ומסובכות, באמצעות תהליך שיש בו מספר רב של שלבים.

עמדות מתבגרים כלפי רצח נשים על רקע טיעון חילול כבוד המשפחה - סועאד אבורוכון

במחקר זה נבדקו ממדים שונים של מבט מוסרי על תופעה של אלימות נגד נשים המואשמות בחילול כבוד המשפחה, בקרב מתבגרים ומתבגרות דרוזים. הנבדקים התבקשו להביע עמדה מוסרית כלפי שני מצבים שבהם מופעלת אלימות נגד נשים: מצב היפותטי ומצב קונקרטי. במצב ההיפותטי, הנבדק נדרש לנקוט עמדה כלפי שתי תמונות שבהן מופעלת אלימות נגד נשים, ובמצב הקונקרטי היה על הנבדק לנקוט עמדה כלפי נשים דרוזיות המואשמות בחילול כבוד המשפחה ברמות שונות ובקשרי קרבה שונים של הנאשמות לנבדק. במחקר השתתפו 246 מתבגרים (92 בנים, 154 בנות) בני 15--18.

"רוצים את הילד": מעורבות הורים שילדיהם משולבים בתנועת נוער, שביעות רצונם ועמדותיהם בנושא השילוב - חגית קליבנסקי

תנועת "הצופים" מפעילה משנת תשס"ד (2003) תכנית "שילוב צופי צמי"ד (צרכים מיוחדים). מטרותיה לאפשר לילדים בעלי צרכים מיוחדים לממש את זכותם כבני אדם לפעילות פנאי משלבת ולחינוך צופי, ובמקביל, ביצירת מפגש בין האוכלוסיות השונות, היא מבקשת לחנך את חניכי התנועה כולם לקבלת האחר כשווה בחברה.

ידע, רגשות ועמדות של נוער במצבי סיכון כלפי השואה: שינויים בעקבות המסע לפולין - לירז יעקובי זילברברג ושלמה רומי

מחקר זה בדק את השפעתם של מסעות נוער לפולין על בני נוער במצבי סיכון. מסעות אלה הם מן האירועים המרכזיים במערכת החינוך בישראל בנושא הוראת השואה. התלמידים היוצאים למשלחות הם בני 16--18, בדרך כלל תלמידי כיתות יא--יב, וביניהם גם בני נוער במצבי סיכון. הנערים והנערות היוצאים למסע עושים כך מתוך בחירה ואף נושאים בעלות המסע. תכנית הנסיעה כוללת הכנה לימודית מפורטת ומקיפה לפני היציאה למסע. במחקר הנוכחי  נבדקו שתי קבוצות של נוער בסיכון לפני המסע ואחריו, כדי לבחון את השפעת המסע על ידע, רגשות ועמדות כלפי השואה.

האם טקסים בוני משמעת וכבוד מועילים? - ליעזר יריב

במחקר נבחן האם בבתי הספר שיש בהם תקנון וטקסים בוני משמעת וכבוד (מסדר, עמידה כשהמנהל נכנס) יש בעיות משמעת פחותות מאשר בבתי ספר שטקסים אלה אינם קיימים בהם. במדגם שיטתי כלל-ארצי, 127 מנהלי בתי ספר השיבו על שאלונים שפותחו במיוחד למחקר זה ונשלחו בדואר. מרביתם (%)93 ציינו שבבית ספרם יש תקנון שעודכן בשנה שבה נערך המחקר (50%), בשנה שקדמה לה (36%) או בשנתיים שלפני כן (7%). רק 7% ציינו שבבית ספרם לא נכתב תקנון. לא נמצא כל הבדל ברמת המשמעת בין בתי ספר שמנהלים תקנון לאלה שאינם מנהלים אותו, וגם לא בקשר למועד העדכון. מסדר בוקר מתקיים באופן סדיר בכמחצית מבתי הספר (45%) ובאופן חלקי ב-9% מהם.

למידה מהצלחות בטיפול באמצעות הבעה ויצירה - עדנה ניסימוב-נחום, ציונה פרנקל וישראל סייקס

מאמר זה מציג דרך לניתוח מקרים מתחום הטיפול באמצעות הבעה ויצירה, בעזרת המתודה "למידה מהצלחות" (סייקס, 2006; סייקס, רוזנפלד ווייס, 2006), כפי שהועברה במהלך השתלמות עם קבוצת מטפלים המועסקים במערכת החינוך. תהליך הלמידה יוצג בשני מישורים עיקריים: הראשון כולל תובנות על האופנים שבהם ניתן להעשיר את הידע הקיים באמצעות בחינת דרכי עבודה יעילות. הממצא המעניין הראה כי הצלחה בטיפול, לפי תיאורי המטפלים, נחוותה במיוחד במצבים של היחלצות ממבוי סתום.

סקירת ספרים

  • משבר בהוראה: לקראת הכשרת מורים מתוקנת. עורכות: דרורה כפיר ותמר אריאב – עמי וולנסקי
  • דיאלוגים מעצימים בחינוך ההומניסטי. עורך: נמרוד אלוני – אמיתי המנחם  

 

שלב תוכן