אוריינטציה מוסרית של יועצים חינוכיים – ממד האידאליזם וממד הרלטיביזם – רבקה לזובסקי

ההתמודדות עם דילמות אתיות בעבודתם של יועצים חינוכיים סבוכה ומורכבת וכרוכה בלבטים משמעותיים בנוגע לקבלת ההחלטה הנכונה. בתהליך זה יועצים חינוכיים יכולים להיעזר במקורות מידע והדרכה מגוונים, אך עם זאת עליהם לעסוק באורח מתמיד בהבהרת ערכיהם האישיים והאוריינטציה המוסרית שלהם. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לזהות ולאפיין את האוריינטציה המוסרית של יועצים חינוכיים. במחקר השתתפו 195 יועצים מכל הארץ. בדיקת האוריינטציה המוסרית נעשתה באמצעות שאלון עמדות אתיות ( Ethics Position (Questionnaire של פורסיית (Forsyth, 1980, 1993). נמצאה הסכמה רבה יותר לגבי האוריינטציה האידאליסטית (המניחה שתוצאות טובות יכולות להיות מושגות תמיד בעזרת המעשה "הנכון" והיצמדות לכללי מוסר אוניברסליים) מאשר לגבי האוריינטציה הרלטיביסטית (המתייחסת לכל החלטה מוסרית כהחלטה ספציפית לבעיה המסוימת). מיון הנבדקים לטקסונומיה של ארבעה טיפוסים בעזרת הצלבת הממד האידאליסטי והרלטיביסטי מראה שרוב היועצים (73.1%) שייכים לטיפוס האבסולוטיסטי (גבוה באידיאליזם וברלטיביזם), כחמישית (21.8%) משתייכים לטיפוס המצבי (גבוה באידיאליזם ונמוך ברלטיביזם), מעטים בלבד (4.7%) לטיפוס האקספסיוניסטי (הנמוך בשני הממדים) ונבדק אחד שייך לטיפוס הסובייקטיביסטי (נמוך באידאליזם וגבוה ברלטיביזם). נמצאו הבדלים מובהקים בדירוג הממוצע של הסולם האידאליסטי והרלטיביסטי על פי דרג החינוך, מגזר החינוך ושעות עבודה בהוראה. הדיון מתייחס להשלכות של ממצאים אלה על הפרקטיקה ועל ההכשרה של יועצים חינוכיים.

מילות מפתח: אוריינטציה מוסרית, יועצים חינוכיים, אידאליזם, רלטיביזם, קבלת החלטות אתיות-מקצועיות, טקסונומיה של אוריינטציות מוסריות.