אסטרטגיות למידה והישגים אקדמיים: השוואה בין סטודנטים עם הפרעת קשב לבין סטודנטים ללא הפרעת קשב - מירב חן וגילי אשכנזי

מאמצע העשור הראשון של שנות האלפיים גוברים הקולות הקוראים להנגשה של מערכת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות בעלות צרכים לימודיים מיוחדים. מספרם של הסטודנטים עם הפרעת קשב וריכוז הלומדים בהשכלה הגבוהה עולה. נוסף על הקושי הלימודי, סטודנטים אלו מפגינים קושי ניכר בהתנהגויות התומכות בתהליכי הלמידה (התמדה, התמקדות, ארגון עצמי וניהול זמן).

מחקר משולב זה בחן הבדלים בהישגים לימודיים ואסטרטגיות למידה בין סטודנטים עם הפרעת קשב וריכוז ובלי הפרעה זו. המדגם כלל 151 סטודנטים, מהם 41 עם הפרעת קשב וריכוז. הסטודנטים מילאו שאלון LASSI , הבוחן רמת אסטרטגיות למידה, ושאלון פרטים אישיים וענו על שתי שאלות פתוחות.
ממצאי המחקר הצביעו על כך שסטודנטים עם הפרעות קשב מראים באסטרטגיות הלמידה שלהם רמה נמוכה יותר של מרכיב יכולת למידה ומרכיב הרצון ללמידה מאשר סטודנטים ללא ההפרעה. במרכיב הוויסות העצמי הלימודי לא נמצא הבדל בין הקבוצות. הממצאים האיכותניים חיזקו נטייה זו: סטודנטים עם הפרעות קשב דיווחו כי משאביהם האישיים, כגון: רצון, השקעת מאמץ והתמדה, הם העוזרים להם להצליח בלימודים, וכי היו רוצים לשפר את יכולותיהם הלימודיות. לבסוף, נמצא כי מרכיב הרצון ללמידה באסטרטגיות הלמידה מנבא באופן חיובי ומובהק הישגים לימודיים בקרב סטודנטים עם הפרעת קשב.
מילות מפתח: אסטרטגיות למידה, הישגים לימודיים , הפרעות קשב וריכוז בהשכלה הגבוהה