האלכימיה של הפסיכותרפיה: להפוך אי-נחת לכוח - ניסים אבישר


מאמר זה מבקש לברר תנאים ועקרונות בסיסיים של טיפול רגיש פוליטית, המאפשר להפוך אי-נחת, אישי או פוליטי, לכוח. התפיסה המוצגת בו מושתתת על ראייה משולבת פסיכולוגית-פוליטית, המדגישה את חשיבותם של כוחות פוליטיים רחבים בעיצוב זהותו של הפרט. על כן, בירורן של מערכות הכוח, הכלליות והטיפוליות, שבתוכן ומתוכן פועל הפרט, מהווה תנאי להתפתחות אישית. כמו כן, המאמר טוען בזכות שמירת ההבחנה האנליטית שבין ציר ההתפתחות התוך-אישי לבין זה הבין-אישי. עוד נטען כי על השיח הטיפולי לכלול התייחסות גם להקשר הפוליטי ולהקשר התרבותי של חיי המטופלים, לצד תשומת לב למרכיבים תוך-אישיים. המתח הדיאלקטי שבין ההיבטים האישי והפוליטי מאפשר לראות בפרט שותף באחריות על חייו, ולא קרבן של נסיבות. זאת, מבלי להזניח את חשיבותם של כוחות חיצוניים ולהוביל בלא דעת ל"האשמת הקרבן".

מילות מפתח: חברה, טיפול רגיש פוליטית, פסיכותרפיה, פסיכואנליזה, פוליטיקה, תרבות