הבדלי מגדר במאפייני הפשיעה, בהתמכרות לסמים ובשינויים שחלו במרכיבי האישיות וברגשות השליליים של אסירים מכורים ה"נקיים" מסמים – גילה חן ואורי תימור

מטרת המחקר היא לבדוק הבדלי מגדר במאפייני הפשיעה, בהתמכרות לסמים ובשינויים שחלו במרכיבי האישיות וברגשות השליליים של אסירים מכורים ה"נקיים" מסמים. אוכלוסיית המחקר כללה 119 אסירים מכורים ה"נקיים" מסמים – 65 גברים ו-54 נשים. המשתתפים במחקר ענו על שאלון סוציו-דמוגרפי, שאלון תחושת קוהרנטיות, שאלון חרדה ושאלון עוינות. ממצאי המחקר לא הצביעו על הבדלי מגדר במאפייני הרקע, למעט רקע של התעללות מינית בשיעור גבוה בקרב אסירות. בנוגע למאפייני הפשיעה – נמצא שאסירים התחילו את "הקריירה" הפלילית שלהם בגיל צעיר יותר לעומת אסירות. לא נמצאו הבדלי מגדר במוּעדוּת (רצידיוויזם) ובסוגי העברות, למעט מעורבות רבה יותר של אסירים בעברות אלימות. בקרב שני המינים נמצא ששימוש בסמים קדם לפשיעה, אולם שיעור גבוה יותר של אסירות השתמש בסמים לפני המעורבות בפשיעה. מבחינת מאפייני ההתמכרות, לא נמצאו הבדלי מגדר בשימוש במגוון של סמים ובסוגי הסמים, למעט שימוש באלכוהול, באקסטזי ובאל-אס-די. אסירים צרכו אלכוהול יותר מאשר אסירות, ואילו אסירות השתמשו באקסטזי ובאל-אס-די יותר מאשר אסירים. מבחינת מרכיבי האישיות והרגשות השליליים, נמצא שאצל אסירים משך תקופת ה"ניקיון" מסמים היה קשור לעלייה בתחושת הקוהרנטיות ולירידה ברמת החרדה התכונתית ובעוינות, ואילו אצל האסירות, הוא היה קשור לעלייה ברמת החרדה התכונתית.

תרומתו של מחקר זה היא בזיהוי הבדלי מגדר במאפייני הפשיעה, בהתמכרות לסמים, במרכיבי האישיות וברגשות השליליים של אסירים מכורים "הנקיים" מסמים. לזיהוי הבדלים אלה יש השלכות יישומיות במתן טיפולי גמילה נבדלים, המתאימים לצרכים הייחודים של אוכלוסיית האסירים, וכן בתכנון התערבות טיפולית יעילה בכלא ולאחר השחרור.
 
מילות מפתח: הבדלי מגדר, אסירים, התמכרות לסמים, גמילה