הוראה פעילה והוראה מסורתית של מקצוע המתמטיקה בחינוך המיוחד - סאאיד בשארה

 

במחקר זה נבדקו הבדלים בהוראת המתמטיקה בין שתי שיטות הוראה -- הוראה פעילה והוראה מסורתית -- בכיתות חינוך מיוחד בחינוך היסודי הרגיל במגזר הערבי. ההבדלים שנבחנו קשורים לקידום הישגי התלמידים במתמטיקה הן מבחינת הבנת החומר הלימודי והן מבחינת היכולת לפתור שאלות מתמטיות. כמו כן, נבדקה השפעת המגדר על הישגים במתמטיקה בחינוך המיוחד.

הנחת המחקר הייתה כי שיטת ההוראה הפעילה תקדם את הישגי התלמידים יותר מאשר השיטה המסורתית, מכיוון שהיא מציבה בפני התלמידים משימות חקר, ייצוג מצבים בעזרת המחשות וייצוג מתמטי והבנת תכונות וקשרים בין מושגים. הוראה פעילה היא תהליך למידה שבו מושם דגש על הפעלת התלמידים, לעומת למידה מסורתית, שבה המורה מלמד את מרבית השיעור, והתלמידים נשארים פסיבים (גלובמן והריסון, 1994).

במחקר השתתפו 40 תלמידים שלמדו בארבע כיתות לחינוך מיוחד (כיתות ג--ד) בחינוך היסודי הרגיל (תלמידים עם ליקויי למידה). שתי כיתות למדו את מקצוע המתמטיקה בשיטת ההוראה הפעילה, והשתיים האחרות למדו מקצוע זה בשיטה המסורתית. אוכלוסיית התלמידים בכל כיתה נבדקה פעמיים, פעם בתחילת השנה ופעם בסופה. רמת ההישגים של התלמידים נבחנה באמצעות מבחן בחשבון. המורים התבקשו למלא שאלון לצורך אפיון שיטת ההוראה שבה השתמשו.

הממצאים הצביעו על כך שבקרב תלמידים שלמדו לפי שיטת ההוראה הפעילה, השיפור שחל ברמת ההישגים במתמטיקה היה גדול יותר באופן מובהק מהשיפור שחל ברמת ההישגים במתמטיקה בקרב תלמידים שלמדו לפי שיטת ההוראה המסורתית. עוד נמצא כי בקרב הבנות, השיפור שחל ברמת ההישגים במתמטיקה היה גדול יותר באופן מובהק מהשיפור שחל ברמת ההישגים במקצוע זה בקרב הבנים.

אחת ההשלכות הפדגוגיות שעלו מהמחקר היא שאפיון שיטת ההוראה כשיטה השמה דגש על הוראה פעילה עשוי להוות פקטור המסייע לקידום הישגי התלמידים במתמטיקה, והשלכותיו עשויות להיות בעלות השפעה גם על מקצועות הוראה אחרים. ההוראה הפעילה עשויה להוביל למניעת נשירה של תלמידים מהמסגרת החינוכית, טיפוח המוטיבציה ללמידה ושיפור יחסים חברתיים.

מילות מפתח: שיטות הוראה, הוראה פעילה, הוראה מסורתית, הוראת מתמטיקה, כיתות חינוך מיוחד, מערכת חינוך מיוחד