החשיבות הפסיכודינמית והחינוכית של זכרונות מבית הספר – אסתי ארואס

מאמר זה עוסק בזכרונות בית ספר של מטופלים מבוגרים משתי נקודות מבט -- פסיכודינמית ופדגוגית. תוך התייחסות פרטנית לזכרונות משמעותיים, יודגשו היתרונות של זכרונות בית ספר ככלי אבחוני המרחיב את התמונה האישיותית. זאת, להבדיל מהמסורת האנליטית, שהתמקדה בזכרונות משנים מוקדמות דווקא, הנוגעים בעיקר ביחסים במסגרת המשפחה ובתכנים האינסטינקטואליים הלא-מודעים שלהם. זכרונות מבית הספר משקפים את חשיבותם של התכנים המודעים ואת ההשפעות המעצבות שיש לסביבה ולדמויות החוץ-משפחתיות על האישיות. כמו כן הם מבטאים היבטים אישיותיים נוספים, כגון צרכים מרכזיים, מטרות, דפוסי יחסים מופנמים ועוד. בתחום הפדגוגי תודגש חשיבותם של ההיבטים הרגשיים והבין-אישיים בחוויה הבית-ספרית, כפי שעולה מנקודת מבט רטרוספקטיבית של אנשים מבוגרים, וזאת על רקע התעלמות ממושכת מהיבט זה במחקר החינוכי, אשר התמקד בהישגים הלימודיים. כדי לעמוד על ההשפעות המעצבות של חוויות בית הספר, נערך מיפוי של תֵמות רגשיות שכיחות בזכרונות של אנשים בתחילת טיפול פסיכולוגי. נבדקו 176 זכרונות בית ספר, ונמצאה שכיחות גבוהה יותר של זכרונות שליליים, במיוחד של חוויות של דחייה חברתית, פחד, בושה והשפלה. כמו כן נמצאו דגשים תמטיים שונים בעלי משמעות מִגדרית. משמעותם של האירועים מבחינת הזוכרים, עוצמתם הרגשית ושכיחותם מחדדים את התפיסה שהחוויה הבית-ספרית הינה חוויה כוללנית שאי-אפשר להפריד בין מרכיביה האקדמיים לבין מרכיביה הפסיכודינמיים. הרעיונות שעלו במיפוי ראשוני זה ראויים למחקר מקיף.

מילות מפתח: זכרונות ילדוּת, זכרונות בית ספר, חוויה מעצבת, תֵמות רגשיות של זכרונות ילדוּת.