הטיפול ברכיבה בנוער בסיכון החי בפנימייה והשפעתו על דימוי עצמי, שליטה עצמית ואמון – קרן בקי, יוסי טרקל ומאיר טייכמן

במאמר מוצגים המסגרת המושגית-תאורטית של טיפול ברכיבה (Equine Facilitated Psychotherapy) בנוער בסיכון, פירוט המרכיבים הייחודיים של התערבות טיפולית זו ויישומה תוך כדי מחקר ההערכה. המחקר בדק את השפעת תכנית התערבות של טיפול ברכיבה על ממדים של דימוי עצמי, שליטה עצמית, אמון ושביעות רצון מהחיים בקרב נוער בפנימייה טיפולית; בני נוער אלו נמצאו מעורבים בעבריינות, בשימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים וכדומה, וחלקם הופנו לפנימייה באמצעות בתי המשפט ושירות המבחן. ההתערבות שנבדקה כללה מפגשים טיפוליים פרטניים ברכיבה, שנערכו אחת לשבוע במשך שבעה חודשים. ממצאי המחקר מעידים על מגמת שיפור בקרב קבוצת המחקר בכל משתני המחקר. כמו כן, מובאים ממצאים נוספים, שמחזקים את תוצאות המחקר. מסקירת הספרות הרלוונטית עולה כי המחקר מחדש בתחום הטיפול ברכיבה, ובמיוחד בהיבטים הבאים: חקר התערבות שהיא תהליך טיפולי (להבדיל מהתערבות המבוצעת על ידי מדריכי רכיבה שאינם מטפלים מוסמכים), קיום קבוצת ביקורת, משך המחקר ומקום ביצועו (פנימייה טיפולית).

מילות מפתח: טיפול ברכיבה, נוער בסיכון, מחקר והערכה, דימוי עצמי, שליטה עצמית, אמון