הטראומה במפגש הגבולות שבין הפרטי, המשפחתי והלאומי – אמיתי המנחם

המאמר דן בטראומה וגבול ובגבולותיה הפרוצים של הטראומה. בתחילה יוצגו שני פרקים תאורטיים: האחד עוסק בהיבטים שונים של תופעת הגבול על בסיס הגישה המערכתית והראייה הפסיכואנליטית, והשני דן בטראומה כתופעה חוצת גבולות, שבה כאב פרטי, משפחתי ולאומי-חברתי נמהלים זה בזה ומשפיעים זה על זה.

הדברים יודגמו בהרחבה בתיאור שני מקרים, שביסודם טראומת השואה. במקרה האחד מדובר בטיפול במשבר אישי חמור ומסוכן של גבר ניצול שואה, שהחל כהתערבות אינדיווידואלית והתפתח לטיפול משפחתי. במקרה זה התפשטה הטראומה מעבר לגבול הפרטי והתפזרה בתוך החיים המשפחתיים, תוך פירוש המציאות הלאומית-חברתית של התקופה ההיא (מלחמת שלום הגליל) כשואה. במאמר אתאר את הטיפול ואתבונן בהבנות ובהמשגות העולות ממנו.
 
במקרה השני אתאר עבודה בקבוצה יהודית-ערבית, שהתקיימה לאחר מאורעות אוקטובר 2000 שבהם נהרגו ערבים ישראלים, והפכה לקבוצת קונפליקט ועימות בין הלאומים. אף כי לא היה מדובר בטראומה אישית של המשתתפים, חדרה השואה אל השיח הבין-קבוצתי כטראומה חברתית המצויה במפגש הגבולות של הזהויות והנרטיבים הלאומיים, השפיעה על התהליך הקבוצתי והעצימה עד מאוד את המשקעים והפחדים. ההמשגות המסכמות יבליטו את הדיאלוג כדרך התמודדות יעילה ויציגו את עקרונותיו.
 
מתוך תיאור המקרים תצופנה ותתבררנה הזיקה וההקרנה המודעות והבלתי מודעות הפעילות בנסיבות טראומטיות בגבול הפרוץ שבין האישי, המשפחתי והחברתי.
 
מילות מפתח: טראומה, שואה, גבול, לא-מודע, דיאלוג.