היועץ החינוכי המאמן – מאפייני הפרופיל הרצוי – רבקה לזובסקי ואביבה שמעוני

במחקר זה נבדקו המאפיינים של היועץ החינוכי המאמן הרצוי, על פי תפיסותיהם של יועצים מאמנים, סטודנטים מתמחים, יועצים בכירים ומדריכי פרקטיקום במוסדות האקדמיים. בחינת פרופיל המאפיינים המצטייר כרצוי נועדה לתרום לפיתוחו ולהתמקצעותו של תפקיד היועץ המאמן. זה המחקר הראשון בנושא זה בתחום הכשרת יועצים חינוכיים בישראל. נעשה שימוש בשאלה פתוחה, ותשובות הנבדקים מוינו על פי קטגוריות תוכן. נמצא שרוב המאפיינים שציינו הנבדקים קשורים ליועץ כאדם וכמקצוען (מאפיינים אישיים ומקצועיים), לעמדותיו ולהתייחסותו לתפקיד ולמתמחה, ורק כרבע מהמאפיינים שצוינו מתארים את מרכיבי התפקיד. המאפיינים המקצועיים נתפסים כחשובים מכולם בעיני כל הנבדקים. יחסי האימון חשובים במיוחד למתמחים, אשר דירגו אותם במקום השני.

נמצא שהמאפיינים המגדירים את מרכיבי התפקיד של היועץ המאמן האידיאלי מתייחסים ברובם לארבעה תפקידים הנזכרים בספרות: תפקיד המורה ותפקיד היועץ המופיעים במודל של ברנרד ובמודל של טנטוני (Bernard, 1979, 1997; Tentoni, 1995), תפקיד הקונסולטנט המופיע רק אצל ברנרד, ותפקיד נותן החסות (ספונסר) המופיע רק אצל טנטוני. נמצא שתפקיד המורה הינו הבולט ביותר לפי תפיסתם של המאמנים והמתמחים. היועצים הבכירים ומדריכי האקדמיה מדגישים, לצד תפקיד המורה, גם את תפקידי היועץ והקונסולטנט. הממצאים נידונים תוך התייחסות להשלכות הדיאלוג שבין מודלים תיאורטיים לבין תפיסות הנבדקים ביחס לפרופיל של היועץ המאמן הרצוי.
 
מילות מפתח: אימון מתמחים בייעוץ חינוכי, תפקיד היועץ החינוכי המאמן, הכשרת יועצים חינוכיים, התמחות בייעוץ חינוכי.