הישגים בתחום ההשכלה של ילדים ובני נוער בהשמה חוץ-ביתית ובטיפול רשויות הרווחה בקהילה - רמי בנבנישתי ועדנה שמעוני

 ממצאי מחקרים רבים שנעשו בעולם מצביעים על כך שהמצב וההישגים של בוגרי המערכת של רווחת הילד, ובמיוחד של בוגרי מערכת ההשמה החוץ-ביתית, הם בעייתיים ביותר. ממצאים מדאיגיםבמיוחד נמצאו בבחינת ההישגים בהשכלה של בוגרי השמה חוץ-ביתית. שיעור גבוה  ביותר מהם נשר ממערכת החינוך, ומעטים יחסית השתלבו במערכת ההשכלה הגבוהה. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לתאר את המצב בתחום ההשכלה של צעירים בישראל שהיו בטיפול מערכת הרווחה, הן בקהילה והן במסגרות של השמה חוץ-ביתית, וכן של חניכים בפנימיות חינוכיות.

המחקר התבסס על ניתוח משני של כמה בסיסי נתונים הנמצאים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ואשר אוחדו לצורך מחקרנו. הוא בחן שנתון של כל ילידי 1989 (כל מי שהיו בני 19 בשנת 2008). במאמרנו התמקדנו בילדים יהודים ואחרים (לא ערבים), סך הכול 93,213 ילדים.
בנקודת הזמן הראשונה בחנו את ההישגים של ילידי השנתון בבחינות המיצ"ב (בכיתות ח). מהממצאים עלה שרוב רובם של הילדים הגיעו למסגרות הרווחה וההשמה החוץ-ביתית בפיגור לימודי ניכר. גם בהמשך דרכם במערכת החינוך מצבם של בני הנוער במסגרות השונות של הרווחה היה קשה: חלק ניכר מהם נשרו מהלימודים ונמצאו בטיפול של קציני ביקור סדיר ושל היחידה לקידום נוער. המצב הקשה של בני הנוער ב"חסות הנוער" בלט בכל פרמטר שנבחן. כמו כן מצאנו שמצבם באומנה היה חמור פחות מזה של קבוצות האחרות של מסגרת הרווחה, אך הוא היה ללא ספק טוב פחות מזה של ילידי השנתון שלא היו בטיפול מערכת הרווחה. שיעור בני הנוער שניגשו לבגרות היה נמוך, ומתוך מי שהשיגו תעודת בגרות, אלו שתעודתם עמדה באמות המידה של כניסה לאוניברסיטה היו מעטים, בהשוואה לקבוצות אחרות. גם כשבוחנים רק את בני הנוער במסגרות הרווחה שאינם לומדים בחינוך המיוחד, נמצא שהישגיהם נמוכים מאוד.
הדיון בוחן את הממצאים לאור הידוע בעולם על בוגרי מערכת ההשמה החוץ-ביתית. במאמר מוצגת שורה של המלצות שמטרתן להביא לשיפור במצב ההשכלה של בוגרי מערכת זו. לשיפור בתחום זה עשויות להיות השלכות חיוביות רבות על השתלבותם של הבוגרים בחברה הנורמטיבית.
מילות מפתח: חינוך, השמה חוץ-ביתית, השכלה, "חסות הנוער", כפרי נוער, פנימיות, אומנה