הכישורים המקצועיים של עובדים חינוכיים-סוציאליים הנדרשים לשם הכרה מקצועית – מסגרת מושגית – AIEJI ועמנואל גרופר

(חובר על ידי המשרד האירופי של האגודה הבין-לאומית של העובדים החינוכיים-סוציאליים (AIEJI). עריכה והפקה של המהדורה העברית: עמנואל גרופר)

מסמך זה, הנושא את השם "מצע משותף לעובדים חינוכיים-סוציאליים באירופה", עוסק בכישורים המקצועיים של העוסקים בתחומי העבודה החינוכית-סוציאלית (גרופר, 2006; A Common Platform for Social Educators in Europe, 2006; Julia, 2005). הרקע לחיבורו של מסמך זה היא החלטה עקרונית של האיחוד האירופי לתת לאזרחי המדינות השונות החברות בו אפשרות לנוע באופן חופשי ממדינה למדינה וגם לקבל רישיון לעסוק במקצוע שאותו רכשו במדינת האם בכל אחת ממדינות האיחוד. מטרה זו מצוינת באופן מפורש בסעיף 15 של פרוטוקול האיחוד האירופי בנוגע להגדרת כישורים מקצועיים שאגודות מקצועיות רשאיות להגדיר כתנאי להכרה באדם כמקצוען בתחום מוגדר (COM, 2004).
 
כדי להגיע למצב זה, נקבעו לכל עיסוק מקצועי המבקש הכרה שכזו על ידי האיחוד, תהליכים מובנים הכוללים הגדרה של סטנדרטים להכשרה, לתכנים ולאופני התפקוד וכן לקוד אתי מחייב.
 
המסמך עוסק בהכשרת העובדים החינוכיים-סוציאליים, במיומנויות המקצועיות הנדרשות מהם ובעקרונות האיים עליהם מבוססת עבודתם.