הנוכחות החמקמקה של "רב-תרבותיות": פענוח ופעולה בשדה החינוך – דבורה גולדן וחן ברם

 פרק זה מבקש לתת את הדעת על הפער בין השיח על רב-תרבותיות במגוון הקשרים אקדמיים, פוליטיים וחינוכיים, הן בזירה הלאומית והן בזירה המקומית, לבין היעדרו של שיח זה ושל פרקטיקות רב-תרבותיות במעשה החינוכי היום יומי בגן ילדים, שבו כשליש מהילדים היו מהגרים ממדינות שהשתייכו בעבר לברית המועצות – בעיקר יוצאי קווקז. נבקש להראות שאופני התייחסותה של הגננת אל נוכחותם של המהגרים במרחב הגן עוצבו לא רק מתוך התייחסות אל תביעותיה של האידאולוגיה הציונית, ולאו דווקא מתוך עמדה מוצהרת, שלא לדבר על רב-תרבותיות, אלא בשל ומתוך השקפות ומעשים פרי השדה החינוכי. מכך עולה שאלה, מה בפרקטיקות ובשיח החינוכיים אִפשר ועודד את היעדרותו של סדר יום רב-תרבותי מפורש ומתוכנן? נבקש להצביע על שלושה מרכיבים עיקריים כאלו: הבחנה בין המרחב הביתי לבין המרחב החינוכי, הבניית ה"סובייקט הפדגוגי" כפרט, והתייחסות חינוכית לתרבות במונחים של מוצא ואף של בעיה.  

מילות מפתח: רב-תרותיות, גן ילדים, מהגרים, ילדים שהשתייכו בעבר לברית המועצות