יצירתיות בפתרון בעיות לא שגרתיות במתמטיקה והשפעתה על רמת מוטיבציה ללמידה בקרב תלמידים לקויי למידה בחטיבות הביניים במגזר הערבי - סאאיד בשארה

במחקר זה נבדקו יכולתם היצירתית של תלמידים לקויי למידה בחטיבות ביניים במגזר הערבי להתמודד עם פתרון בעיות לא שגרתיות במתמטיקה בתחום הסדרות המספריות, המילוליות והצורניות, והשפעתה של יצירתיות זו על המוטיבציה שלהם ללמידה.

הנחת המחקר הייתה כי לימוד תכנים מאתגרים במתמטיקה המעוררים יצירתיות ישפר את המוטיבציה ללמידה של התלמידים. הוראת מקצוע המתמטיקה לתלמידים לקויי למידה קשה במיוחד, והצורך ללמד את התכנים הנדרשים על פי תכנית הלימודים של משרד החינוך מכביד עוד יותר. מכאן מתחייב השימוש באמצעי המחשה נרחבים ובדרכי הוראה מותאמות, שיקלו על התלמידים את לימוד החומר (גזית, 2000; מרולדה ודוידסון, 2000; Geary, 2004).
במחקר השתתפו 50 תלמידים לקויי למידה מחמש כיתות שילוב בחינוך הרגיל בחטיבות ביניים במגזר הערבי. נתוני המחקר נאספו באמצעות שני כלים: (א) סדרות מתמטיות – נבדקו באמצעות דף עבודה לפתרון בעיות אתגר במתמטיקה (חכים וגזית, 2011); (ב) מוטיבציה ללמידה -- נבדקה באמצעות השאלון "מוטיבציה ללמידה לתלמיד" (Roeser, Midgley & Urdan, 1996).
הממצאים איששו באת השערת המחקר, שקיימת שונות בין הסדרות מבחינת הישגי התלמידים: כאשר הסדרות עוסקות בתוכן מתמטי, שיעורי ההצלחה בהן גבוהים יותר מאשר בסדרות שעוסקות בנושאים מילוליים. עם זאת, שלא בהתאם להשערה, לא נמצא הבדל מובהק בין הסדרות המספריות לבין הסדרה הצורנית בשיעור התשובות הנכונות. נוסף על כך, אוששה השערת המחקר השנייה, שבמסגרתה נבדק הקשר בין שיעור התשובות הנכונות בפתרון בעיות לא שגרתיות במתמטיקה לבין רמת המוטיבציה ללמידה. הצלחה בהתמודדות בסדרות, בעיקר באלה שעניינן תוכן צורני, שנחשבות לסדרות אתגר בעיני התלמידים, קשורה לעלייה ברמת המוטיבציה ללמידה. 
מומלץ להשתמש במשימות אתגר בתחום המתמטי -- המילולי והצורני -- תוך שימת דגש על התחום הצורני, שכן במחקר הנוכחי נמצא כי שימוש בתכנים אלו עשוי לתרום לשיפור ברמת המוטיבציה ללמידה, וכתוצאה מכך -- להשליך על מגוון תופעות המתקשרות לתחום הפדגוגי, כגון: צמצום תופעת הנשירה, קידום הישגי התלמידים ושיפור יחסים חברתיים.
מילות מפתח: בעיות לא שגרתיות במתמטיקה, מוטיבציה ללמידה, תלמידים עם ליקויי למידה, בתי ספר, חטיבת ביניים, המגזר הערבי בישראל