למידה במהלך החיים: מאפיינים ושלבי התפתחות של הלומד המבוגר - ד"ר רבקה לזובסקי

 המאמר עוסק בתיאור המאפיינים ושלבי ההתפתחות של הלומד המבוגר. תחילה מובאות הגדרות של "מיהו מבוגר" וכן התפיסה של למידה במהלך החיים, המשמשת מסגרת קונספטואלית רחבה להתייחסות הייחודית אל הלומד המבוגר. לאחר מכן מוצג הרציונל המבוסס על התיאוריות של הפסיכולוגיה ההתפתחותית והעומד בבסיס רוב המודלים של חקר הלמידה של המבוגר. בהמשך מפורטים שלושה סוגים של מודלים: (1) מודל האנדרגוגיה; (2) מודלים התפתחותיים של תלמידי מכללות; (3) מודלים "מטירון למומחה".

הצגת המודלים התיאורטיים מלווה בדוגמאות יישומיות מתחומים שונים וכן בבחינת אפשרויות השימוש בהם בדרכי הוראה ובתכנון ההכשרה.