למידה חברתית בזיקה לאלימות בקרב נוער בדווי – איתי הס, תמר הורוביץ ושונית רייטר

 המאמר מבוסס על מחקר שנערך בקרב 595 תלמידים, הלומדים בארבעה בתי ספר במגזר הבדווי בנגב. למחקר היו שלוש מטרות עיקריות: לזהות דפוסי אלימות קיימים בקרב התלמידים, לבחון זיקה בין דפוסי האלימות לבין גורמים הקשורים ללמידה חברתית, כמו חשיפה לאלימות, וכן לבחון זיקה בין דפוסי אלימות לבין תחושות חוסר ביטחון ודאגות של התלמידים. ממצאי המחקר חושפים כי השתתפות הנוער הבדווי באירועי אלימות מילוליים ופיזיים קשורה בעיקר לחשיפה לאירועי אלימות במשפחה ובבית הספר. לא נמצאה זיקה בין דפוסי האלימות של הנוער הבדווי לתחושות חוסר הביטחון והדאגות השונות.

מילות מפתח: אלימות, בדווים, מפגש בין-תרבותי, למידה חברתית