מחזון למציאות - תהליך בניית חזון מקצועי לשירות לנוער וצעירים במשרד העבודה והרווחה - אברהם לוי

  
מאמר זה מתאר את תהליך בנייתו של החזון המקצועי של השירות לנוער וצעירים, במסגרת האגף לקידום נוער ומבוגרים ושירותי תקון במשרד העבודה והרווחה, וכן מהלכים שננקטו על מנת להטמיעו בשירות ולהופכו מחזון למציאות. 

לידתו של התהליך נעוצה בביקורת של מבקר המדינה על הכפילות הקיימת בין משרד החינוך לבין משרד העבודה והרווחה בכל הקשור לטיפול ב"נוער מנותק", וכן בתחושת חוסר שביעות הרצון של מנהל השירות לנוער וצעירים עקב השינויים שחלו באפיוניה של אוכלוסיית היעד המטופלת על ידי השירות ולנוכח שיטות העבודה שחלק מעובדיו נוקטים. 
 
תהליכים חברתיים שהתחוללו בחברה הישראלית וכן שינויים ארגוניים שנעשו בשירות מאז הוקם לפני כ-35 שנה הביאו בסופו של דבר לידי סטייה הדרגתית מחלק מהאמונות הבסיסיות ומעקרונות הליבה שליוו את דור המייסדים של השירות. 
 
המאמר מתאר תהליך ארגוני שהחל בחודש יולי 2000 ואשר כלל סדנות לכלל העובדים. במהלך הסדנות נבנה חזון השירות, נעשו צעדים להטמעתו, אותרו קשיים בדרך למימושו, הוצעו דרכי התמודדות וננקטו צעדים ראשונים ליישומו הלכה למעשה.
 
תגובות על המאמר 
  • מחירה של פרופסיונליות - אמיתי המנחם
  • גיבוש חזון השירות אינו תחליף לטיפול בסוגיות הזהות המקצועית - עמנואל גרופר