מקומם של הפסיכולוג והיועץ החינוכי בתהליך שילוב ילד חולה במערכת החינוך מנקודת ראותו של המורה – יוספה איזנברג וחנה אולמן

מאמר זה מבוסס על מחקר שמטרתו הייתה לבדוק את התהליך שעובר על המורים בהתמודדותם עם שילובו בכיתה של ילד החולה במחלה כרונית, ואת הגורמים המשפיעים על תהליך זה מנקודת מבטם. במאמר נציג אתמקומם של הפסיכולוג והיועץ החינוכי בתהליך שילוב ילד חולה במערכת החינוך מנקודת ראותו של המורה.

אוכלוסיית המחקר כללה עשרים מורות, שהיו מחנכות של ילד חולה במשך שנה לפחות מפרוץ המחלה או במשך שנה מתחילת שנת הלימודים. הנתונים נותחו בדרך של אינדוקצייה אנליטית, שפירושה ארגון הנתונים על פי קטגוריות ראשוניות ותיקונן, שיפורן ועיבודן של קטגוריות אלה ככל שהמחקר מתקדם.
במישור התאורטי חושפים ממצאי המחקר גוף ידע אותנטי-מחקרי שהובנה על ידי המורים ומספקים מידע על האפיונים הפיזיים, הלימודיים והחברתיים-רגשיים של הילד החולה. הממצאים מבהירים את ההבדלים הקיימים בתהליך "שילוב מחדש" של ילד שחלה באופן פתאומי, לעומת תהליך "שילוב" ילד שהגיע חולה, והם מאפשרים תיאור השלבים שעוברות המורות בתהליך ההתמודדות שלהן עם שילוב הילד החולה.
במישור היישומי הממצאים מציגים פרופיל התנהגות של מורות, ממצאים הנוגעים לסביבות אקולוגיות שונות של הילד, המקדמים או מעכבים שילוב יעיל בעיני המורות. הממצאים המוצגים כאן יכולים לסייע בידי הפסיכולוג והיועץ החינוכי ובידי אנשי חינוך בכלל בהרחבת זהותם המקצועית בכל הנוגע למורה ולילד בתהליך השילוב.

מילות מפתח: מחלה כרונית, שילוב, שילוב מחדש, מערכת החינוך, פסיכולוג, יועץ חינוכי