סקירת ספרים

  • החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה,בעריכתשלמה רומי ומרים שמידע ז"ל – בתיה זיבצינר
  • Residential child care and its alternatives: International perspectives, Edited by Friedhelm Peters   – עמנואל גרופר
  • שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך, בעריכת שונית רייטר, יונה לייזר וגלעדה אבישר – שלמה קניאל