עולמו הקר של המחשב, עולמו החם של הספר: תפיסת חומם של השניים על ידי בני נוער – אסיה שרון

תפיסת החום קשורה להיבטים אמוציונליים וגורמת למשיכה אל אובייקט הנתפס כחם ולרתיעה מאובייקט הנתפס כקר. רתיעה ממחשבים נחשבת לאחד מממדי חרדת מחשבים, והיא עלולה לפגוע בהתפתחות הפרט במהלך חייו המקצועיים והאישיים. במחקר הנוכחי נבחנו ההבדלים בין תפיסת החום של המחשב לבין תפיסת החום של הספר בקרב 213 בני נוער מארבעה בתי ספר תיכוניים. מחציתם נשאלו על הספר, ומחציתם על המחשב. כל נבדק בחר ארבע מתוך ארבעים מטפורות חמות ולא חמות שהוצעו לבחירתו בשאלון מטפורות אסוציאטיביות. במבחן χ2 נמצא כי שכיחות המטפורות החמות שנבחרו עבור הספר גבוהה משכיחות המטפורות החמות שנבחרו עבור המחשב (p<0.001), מה שמעיד על תפיסת הספר כחם מהמחשב. הממצא תוקף והוסבר בעזרת 12 ראיונות בשיטת ZMET. כן נמצא בראיונות שהספר והמחשב כאחד נתפסים כעולמות המאפשרים כניסה לתוכם, תוך התנתקות מהעולם החיצוני. הממצאים נדונים תוך התייחסות לעיצוב סביבה ממוחשבת חמה. מוצעות דרכים לפרשנות מטפורות אסוציאטיביות חמות, כלי חדש ויעיל לחשיפת עמדות ותפיסות סמויות.

מילות מפתח: עמדות כלפי ספרים, עמדות כלפי מחשבים, תפיסת החום, תפיסת הספר, תפיסת המחשב, אוריינות, אוריינות מחשבים, מטפורות, שאלון מטפורות, עיצוב סביבות מחשבים, עמדות סמויות, חרדת מחשב