פיתוח מסגרות תמיכה לעוזבי מסגרות חוץ-ביתיות שהגיעו לבגרות: מסרים מאנגליה ומנורבגיה – א' ר' מונרו

המאמר מציג את הרקע לפיתוח שירותים שונים לצעירים עוזבי מסגרות חוץ-ביתיות שהגיעו לבגרות ודן בהיבטים בינלאומיים, גלובליזציה והעברה של מדיניות בתחום זה; וסוקר ממצאי מחקרים על מצבם של צעירים ממסגרות טיפול חוץ-ביתי במעבר לחיים בוגרים תוך דגש על האתגרים העומדים בפני צעירים אלה. בהמשך, המאמר משרטט את הדרך בה התפתחו חוקים ונהלים לתמיכה בקבוצה זו בנורבגיה ובאנגליה. כמו-כן, יש תיאור של מצב השירותים והאתגרים שנותרו כיום. המאמר מציין מסרים חשובים למדינות שמתחבטות עכשיו בהמשך פיתוח חוקים, מערכות ותהליכים לקידום רווחתם של עוזבי הטיפול. בנוסף, מוצגות סוגיות-על שיש לתת את הדעת עליהן בעת ששוקלים פיתוח שירותים לצעירים בוגרי השמות חוץ-ביתיות. לבסוף, המאמר דן בפרשנותם של מסרים אלה לאור האתגרים העולים מתוך בדיקה משווה בינלאומית של בעיות חברתיות.

מילות מפתח: צעירים בוגרי השמות, מחקר בינלאומי משווה, שירותים לצעירים בסיכון