פניות לעזרה בנושא סמים ואלכוהול: תפיסות תלמידים ואנשי צוות חינוכי במגזר הערבי – יצחק גילת, רחל שגיא, חנה עזר וחוסני אלחטיב שחאדה

חיפוש עזרה מהווה מרכיב חשוב בהתמודדות עם בעיית הסמים והאלכוהול בקרב מתבגרים, אך הידע המחקרי בנושא זה מצומצם ביותר. המחקר הנוכחי בחן עמדות של בני נוער ערבים כלפי חיפוש עזרה בנושא סמים ואלכוהול משתי נקודות מבט: זו של התלמידים עצמם וזו של הצוות החינוכי.[1] כמו כן, נבחנה הזיקה של העמדות אל מאפיינים אישיים של התלמידים ואל השתתפות בתכנית מניעה.
883 תלמידים בכיתות ט ויא ו-263 אנשי צוות חינוכי – מורים ויועצים -- כולם מהאוכלוסייה הערבית בישראל, מילאו שאלון עמדות כלפי חיפוש עזרה בנושא סמים ואלכוהול ושאלון רווחה נפשית סובייקטיבית. השאלונים הועברו בשפת האם – השפה הערבית.
הממצאים הראו העדפה ברורה של התלמידים לפנות להורים ולחברים על פני פנייה למקורות בבית הספר ומקורות מקצועיים. הנכונות לפנות לעזרת האם הייתה גבוהה יותר מאשר אל כל המקורות האחרים. נמצא פער ניכר בין עמדות התלמידים לבין הערכות הצוות בנוגע לעמדות אלה. נוסף על כך, נמצא שהשתתפות בתכנית התערבות היא המנבא הטוב ביותר לנכונות לפנות לעזרה.
הדיון משלב את ממצאי המחקר הנוכחי עם ממצאים שהתקבלו במחקר דומה שבחן מתבגרים יהודים, והוא מצביע על מאפיינים חוצי תרבות ומאפיינים תלויי תרבות של חיפוש עזרה בנושא סמים ואלכוהול.
מילות מפתח: סמים ואלכוהול, חיפוש עזרה, מתבגרים, ערבים בישראל