רוקדות עם מילים: נרטיבים בחינוך הלא פורמלי - צבי בקרמן

המאמר מתאר ניסיון להבין טוב יותר את אחת ה"פדגוגיות" המזוהות עם תחומי החינוך האידיאולוגי-הערכי – פדגוגיות המופעלות בעיקר במסגרות חוץ-קוריקולריות או במה שמקובל לכנות "החינוך הלא פורמלי". מערכות אלה בונות את עצמן על בסיס של ניגוד קוטבי אל מול מערכות החינוך הפורמליות. ניתוח איכותי של ראיונות עומק חושף את דרכי התיווך התרבותי-ההגמוני המתקיימות גם בשדה חינוך זה. בהנחה שזהות חדשה אינה נבנית רק מתוך גישה ביקורתית או מתוך דחייה של גישות קיימות, כי אם מתוך הבנה חברתית המושתתת על הצעות קונקרטיות, ובכלל זה מערכות סמליות חלופיות, המאמר בוחן באיזו מידה אותן פדגוגיות תורמות להנצחת האידיאולוגיה השלטת, או לחלופין, באיזו מידה הן מנסות לפעול נגדה.